Wetterskip Fryslân en Woudagemaal

Lesbrief bovenbouw voortgezet onderwijs

Deze lesbrief gaat over het Wetterskip Fryslân, de taken van het waterschap en het Woudagemaal. De les bestaat uit drie onderdelen, waarbij de leerlingen op basis van een scenario het waterschap in kaart brengen en onderzoek doen naar de omgeving en de taken van het waterschap.